Krajowy Klaster Kluczowy (KKK) - Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Krajowy Klaster Kluczowy (KKK) - Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
 
 
Dowiedz się więcej
 

Współpraca

Współpraca
 
Gwarantujemy profesjonalizm i rozsądną politykę cenową. Kliknij przycisk i ...
 
Dowiedz się więcej
 

ECO HARPOON Oddział Rejowiec Fabryczny

ECO HARPOON Oddział Rejowiec Fabryczny
 
Poznaj nasz oddział w Rejowcu Fabrycznym. Kliknij przycisk i ...
 
Dowiedz się więcej
 

Formularz "Zlecenie Odbioru Odpadów"

Formularz "Zlecenie Odbioru Odpadów"
 
Kliknij przycisk i pobierz formularz.
 
Dowiedz się więcej
 

Baterie i akumulatory

Baterie i akumulatory
 
ECO HARPOON - Recycling oferuje przejęcie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach. Kliknij przycisk i ...
 
Dowiedz się więcej
 

Elektro odpady

Elektro odpady
 
Zajmujemy się zbiórką, odzyskiem i recyklingiem odpadów elektrycznych i elektronicznych. Poznaj naszą ofertę, kliknij przycisk i ...
 
Dowiedz się więcej
 

Grupa EKO HARPOON

Grupa EKO HARPOON
 
Poznaj inne firmy Grupy EKO HARPOON. Kliknij przycisk i ...
 
Dowiedz się więcej
 

Napisz do nas

 
 
 
 
 
 

Baterie


Od czerwca 2009 roku obowiązują przepisy ustawy o bateriach i akumulatorach (Dz.U. Nr 79, poz. 666).

Zgodnie z art. 28 wyżej wymienionej ustawy ECO HARPOON - Recycling Sp. z o.o. prowadząca zakład przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów oferuje Państwu usługi w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach:
 • przejęcie obowiązku zbiórki zużytych baterii i akumulatorów
 • przejęcie obowiązku przetwarzania i recyklingu zużytych baterii i akumulatorów
 • sporządzanie dokumentacji dla właściwego urzędu marszałkowskiego
 • doradztwo w zakresie aktualnych przepisów dotyczących baterii i akumulatorów
 • organizacji akcji edukacyjnych wynikających z przepisów ustawy
 
Gwarantujemy:
 • kompleksową i bezpieczną realizację obowiązków wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach
 • konkurencyjną ofertę cenową dzięki własnemu zakładowi przetwarzania zużytych baterii
 • jakość wykonywanych usług, dzięki 8 letniemu doświadczeniu podmiotów grupy EKO HARPOON
 
W celu uzyskania oferty i szczegółowych informacji prosimy o kontakt:

Agnieszka Lewandowska
tel. 608 036 713
e-mail: agnieszka.lewandowska@ekoharpoon.pl

Zapraszamy do współpracy.
 

Poniżej szczegółowe informacje dotyczące Ustawy o bateriach i akumulatorach.

Zgodnie z dyrektywą 2006/66/WE głównym celem ustawy o bateriach i akumulatorach jest zminimalizowanie ujemnego wpływu baterii i akumulatorów na środowisko, a tym samym przyczynienie się do ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska.

Ustawa reguluje prawa i obowiązki następujących podmiotów:
 • wprowadzających do obrotu baterie lub akumulatory
 • dystrybuujących baterie lub akumulatory lub sprzęt
 • zbierających, przetwarzających, dokonujących recyklingu lub unieszkodliwiania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów
 • użytkujących baterie lub akumulatory

Ustawa dotyczy baterii i akumulatorów wprowadzanych do obrotu, przy czym wprowadzenie do obrotu należy rozumieć jako odpłatne albo nieodpłatne udostępnienie na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego EFTA w celu używania lub dystrybucji.

Pojęcie przedsiębiorcy wprowadzającego baterie lub akumulatory zostało ograniczone do terytorium kraju i należy je rozumieć jako przedsiębiorcę, który wykonuje działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów, w tym zamontowanych w sprzęcie lub pojazdach, po raz pierwszy na terytorium kraju. Za wprowadzającego baterie lub akumulatory uważa się także przedsiębiorcę dokonującego importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia baterii lub akumulatorów na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej.

W ustawie określono również wymagania dla wprowadzanego do obrotu sprzętu, który jest w całości lub w części zasilany bateriami lub akumulatorami, lub jest przystosowany do tego rodzaju zasilania. Zgodnie z tymi wymaganiami do wprowadzanego do obrotu i dystrybuowanego sprzętu powinna być dołączona instrukcja zawierająca informację o:
 • sposobie bezpiecznego usunięcia baterii lub akumulatorów z tego sprzętu;
 • rodzaju zamontowanych baterii lub akumulatorów
 
Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających do obrotu baterie lub akumulatory

Nowe przepisy o bateriach i akumulatorach wprowadzają zasadę rozszerzonej odpowiedzialności producenta za wprowadzone przez niego do obrotu produkty. W związku z tym przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu baterie lub akumulatory zostali zobligowani do zorganizowania i sfinansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów oraz właściwego gospodarowania nimi.

W celu realizacji powyższych obowiązków związanych z przetwarzaniem i recyklingiem zużytych baterii i akumulatorów każdy wprowadzający będzie musiał zawrzeć umowę z zakładem przetwarzania zużytych baterii lub akumulatorów. Natomiast w przypadku wprowadzających baterie i akumulatory przenośne, przedsiębiorcy ci będą mieli obowiązek zawarcia dodatkowo umowy ze zbierającym zużyte baterie i akumulatory, w celu osiągnięcia wymaganych poziomów zbierania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych.

Przez poziom zbierania należy rozumieć wyrażony w procentach stosunek masy zużytych baterii i akumulatorów przenośnych zebranych zgodnie z ustawą w danym roku kalendarzowym do średniej masy baterii i akumulatorów przenośnych wprowadzonych do obrotu przez wprowadzającego baterie lub akumulatory w danym roku kalendarzowym oraz w dwóch latach poprzednich. Poziomy te zostały określone w ustawie i wynoszą co najmniej:
 • do dnia 26 września 2012 r. - 25%;
 • do dnia 26 września 2016 r. - 45%
przy czym w latach pośrednich zostaną określone, w drodze rozporządzenia, dodatkowe poziomy w poszczególnych latach mające na celu stopniowe tworzenie krajowego systemu zbierania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych oraz zwiększania jego efektywności.

W przypadku nie osiągnięcia ww. poziomów zbierania, przedsiębiorcy będą musieli uiścić na rachunek urzędu marszałkowskiego tzw. opłatę produktową, liczoną jako iloczyn stawki opłaty produktowej i różnicy między masą zużytych baterii i akumulatorów przenośnych, jaką należy zebrać, aby osiągnąć wymagany poziom zbierania w danym roku kalendarzowym, a masą zebranych w tym roku zużytych baterii i akumulatorów przenośnych. W ustawie określono górną i dolną stawkę opłaty produktowej, tj. odpowiednio 0,80 zł/kg i 12 zł/kg przy czym szczegółowe stawki zostaną określone w rozporządzeniu.

Informację przygotowano w oparciu o materiały Centerum Informacji o Środowisku - www.ekoportal.gov.pl
 
 
 
 
wykonanie eball ECO HARPOON - Recycling Sp. z o.o.
Cząstków Mazowiecki 128, 05-152 Czosnów
NIP 527-27-45-389

© 2019 EKO HARPOON
Polityka Prywatnosci
Niniejsza strona nie uzywa plikow cookie.